سعید سعیدی

بازار یابی

رها امینی

مدیر پروژه

نوید نوری

مدیرعامل ، بنیانگذار

سارا احمدی

مدیر اجرایی

فرهاد فرهادی

بنیانگذاران

شیرین اسدی

توسعه دهنده ارشد